دل نوشته های یک مرد تنها

جمعه ای دیگر بیامد

                        من ندیدم روی تو...

         آه ای دل، کاسه ی صبرم شکست

                                  کاسه ای از قدرت مردان مست

                 عشق تو  می ، باشد   

                                                و   جانم  همو...

   

 

                                          

/ 0 نظر / 47 بازدید